ป้ายเครื่องหมายบังคับ เช่น ป้ายสวมหมวกนิรภัย ป้ายสวมรองเท้านิรภัย ฯลฯ