ป้ายเครื่องหมายแสดงสภาวะปลอดภัย เช่น ป้ายทางออก ป้ายทางหนีไฟ ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ป้ายปฐมพยาบาล ป้ายล้างตาฉุกเฉิน ป้ายชำระล้างฉุกเฉิน ฯลฯ